1. אתר האינטרנט www.door.center (להלן: “האתר”) משמש כאתר מכירה למדבקות קיר, טפטים ומוצרים נוספים (להלן: “המוצרים”). “האתר” נסלק באמצעות חברת “Yaad Sarig Payments” פלטפורמת סחר אלקטרוני מתקדמת ומובילה במתן שירותי מערכות סליקת אשראי אלקטרונית בעלת אבטחת ssl מתקדמת, המערכת הינה מאושרת תקן PCI-DSS (להלן: “יעד שריג”), באמצעותה יכול ציבור הגולשים (להלן: “המשתמש”) באתר להזמין ולרכוש מוצרים.
2. שימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה. החברה רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. על המשתמש מוטלת האחריות לעיין ולבדוק לגבי השינויים שיחולו מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ. בשימוש באתר האינטרנט ו/או בביצוע הזמנה באתר האינטרנט אתה מעניק את אישורך והסכמתך לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, ולכן מומלץ לעיין בו במלואו.
3. תנאי שימוש ורכישה באתר
3.1 כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים, רשום במערכת ומאושר על ידי החברה המפעילה כמשווק מורשה וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
3.2 ניתן לעשות שימוש באתר אך ורק לצורך רכישת מוצרים ובקשת מידע, אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה אחרת.
3.3 הזמנה באתר תתקבל ותשלח עבור המשתמש באם התקיימו כל התנאים הבאים :
3.3.1 המוצרים המוזמנים נמצאים ורשומים כקיימים במלאי במועד ביצוע ההזמנה.
3.3.2 מולאו פרטי ההזמנה באופן מלא ונכון לצורך חיוב ומשלוח עבור המשתמש המתקשר עם החברה באמצעות תקנון זה.
3.3.3 ניתן אישור למימוש העסקה ע”י חברת האשראי.
3.3.4 חל איסור להעתיק תוכן, תמונות וכן חומר נוסף מהאתר. ( סעיף 8)
4. סוגי רכישות באתר, פרטיות ומידע אישי:
4.1 רכישה רגילה באתר – בעת ביצוע הרכישה באתר יידרש המשתמש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
4.2 בסיום העסקה ואישורה ע”י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה ובה אישור על ביצוע העסקה בצירוף מספר עסקה למעקב. אישור זה יישלח לכתובת המייל אשר הזין המזמין בעת תהליך ההזמנה.
4.3 רכישה טלפונית – ע”פ חוק רכישה במסמך חסר, כלל הפרטים שימסור המשתמש בעת הרכישה זהים לפרטים הנדרשים עפ”י סוגי המכירות המפורטות בסעיפים4.1 ו4.2 לעיל, בתוספת פרט ת.ז של בעל הכרטיס הניתן בעת ההזמנה.
יובהר בכל הלשון: הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית ועל אחריות המשתמש למלא פרטיו המדויקים בעת ביצוע ההזמנה בכל סוגי הרכישות.
4.3.1 במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא ביקש כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והמשתמש בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והמשתמש לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה “החברה” זכאית לבטל את ההזמנה, ולמשתמש המתקשר בתקנון זה לא תהא כל טענה ו/ואו תביעה ו/או השגה בענין התנהלותה של החברה.
4.3.2 הזמנות אישיות – הזמנות אישיות מאפשרות בחירת צבע ו/או גודל ממוצרים מסויימים באתר או הזמנות אשר מתומחרות באופן פרטני והצעת מחיר תינתן למשתמש ע”פ דרישה.
תנאי אספקת רכישה בהזמנה אישית, גם בצירוף הזמנת מוצרים נוספים תקבע ע”פ דרישת העבודה והינה ייחודית פר הזמנה. עם זאת אנו עושים את המרב בכדי לספק עבור המשתמש את ההזמנה בזמן הקצר ביותר. (ראה סעיף מוצרים).
4.3.3 הזמנות אישיות המבוצעות לפי התאמה אישית של המשתמש – אינן ניתנות להחזרה אלא באם חל פגם או חוסר תקינות במוצר עצמו. במידה וחלה טעות בבחירת צבע/ גודל מצדו של המשתמש, לא תהא החברה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שנבע מהטעות.
4.5 החברה מתחייבת לא לעשות שימוש מסחרי או להעביר את המידע הקיים על משתמשיה לכל צד שלישי, אלא לשם מימוש הזמנות המשתשמים באתר ולצורך זה בלבד.
4.6 החברה מדי פעם תציע למשתמשותיה הרשומים באתר מבצעים, עדכונים, והצעות שיווקיות נוספות.
5. תשלום באתר
5.1 מחיר המוצרים באתר הינו כולל מע”מ לפי הדין.
5.2 הסליקה באתר מבוצעת ע”י “יעד שריג” חברה חיצונית המספקת עבור האתר שירותי סליקה וריטואלים.
5.2.1 אנו נוקטים משנה זהירות לפי התקנים הדרושים בהתייחס לסודיות המידע באתר.
5.2.2 כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשה באופן מוצפן על פי תקן; פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במערכת. כל העברה של מספר כרטיס מוצפנת לפי תקן PCI DSS , SSL.
5.2.3 בקיום מקרים שאינם בשליטתנו ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
5.4 השלמת עסקה באתר הינה רק לאחר קבלת האישור מן חברת הסליקה. באם התקבל סירוב מכל סוג, האתר יעדכן את המשתמש בטווח 72 שעות מעת ביצוע העסקה באתר.
5.5 החיוב באתר הינו מיידי באם אושרה העסקה ע”י חברת האשראי ככל שהמוצר המוזמן הינו זמין במלאי.
5.6 ככל שלא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה מאיתנו תוך 72 שעות מעת ביצוע ההזמנה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. במידה ולא הוסדר האישור הנ”ל בתוך5 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה חד צדדית, וזאת מבלי שלמשתמש המתקשר עם החברה בתקנון זה תהא כל טענה ו/או תביעה ו/ או השגה כנגד החברה.
6. מוצרים באתר:
6.1 לא קיים מלאי מוצרים מוכנים בחברה, לאחר ביצוע ההזמנה באתר, המוצרים מיוצרים במיוחד ובהתאמה אישית עבור המשתמש.
6.2 זמן אספקת המוצרים הוא עד 14 ימי עסקים.
6.3 אספקת המוצרים למשתמש יכולה להתבצע בבדואר שליחים על ידי חברת – ROM Express הינה חברת השליחויות ולוגיסטיקה (להלן: “חברת שליחויות”) ,באיסוף עצמי בתיאום מראש בעת ההזמנה או על ידי מתקין חיצוני במידה והוזמן.
6.4 משלוח ע”י חברת שליחויות – בעת ההזמנה בדף הקופה ניתן לבחור בהזמנת מוצרים בדואר שליחים “שליח עד הדלת”. הזמנת משלוח הינו בתשלום נפרד, לפי תעריף המצויין בעת ההזמנה. מעת לעת ייתכנו שינויים בתעריף המשלוחים.
6.5 לאחר גמר ייצור המוצרים ישלחו במשלוח והמשתמש יקבל הודעה במסרון למספר הנייד שניתן על ידי המשתמש בעת ההזמנה, מחברת השליחויות..
6.6 אין “החברה” אחראית לעיכוב במסירת המוצר בשל סיבות שאינו בשליטתו : כח עליון, שביתות, עיצומים ותקלות טכניות אחרות של חברת השליחויות ו/או תקלות בייצור, וכן באם המשתמש אינו אוסף את ה”מוצרים” בתוך 7 ימים מעת קבלת ההודעה.
6.7 איסוף עצמי אחר – ניתן לאסוף מוצרים אשר הוזמנו באתר בתיאום טלפוני מראש מבאר יעקב. בין השעות 9:00-16:00. מעת לעת ייתכנו שינויים בשעות האיסוף העצמי, ובאחריות המשתמש לבדוק לגבי השינויים אלו עם שירות הלקוחות.
6.8 “החברה” ו/או “האתר” לא ישא באחריות למקרה שבו הרכישה של המשתתף לא התקבלה במערכת או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתתף לרכוש ו/או לקבל מוצרים.
7. מדיניות החלפה/ החזרה
7.2 החלפת מוצרים – ניתן להחליף כל מוצר אשר נקנה באתר ואשר הינו באריזתו המקורית ללא שנפתחה ונעשה בה שימוש בהתאם לחוק. זמן החלפת מדבקה הינו כ14 יום מרגע קבלת המדבקה (הן בדואר רשום והן באיסוף עצמי).
7.2.1 לא ניתן להחליף/ להחזיר מוצרים בעיצוב אישי ו/או הזמנות אישיות ו/או בהתאמה אישית ו/או שיוצרו במיוחד עבור המשתש.
7.2.2 עלות משלוח להחלפת המוצר דרך חברת השליחויות תחול על המשתמש, כמו כן דמי המשלוח והאריזה לא יוחזרו. במקרה וההחלפה נעשת בשל חוסר תקינות במדבקה לא יחויב עלות משלוח חוזר. ניתן לבצע החלפת מוצרים ללא עלות למוצרים שאינם בהזמנה אישית ( ראו סעיף 7.2.1 ) גם באיסוף עצמי בתיאום ( סעיף 6.6).
7.2.3 במידה שתחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאי “האתר” ו/או “החברה” , לבטל את הרכישה הספציפית לפי שיקול דעתו.
7.3 ביטול עסקה – הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ`א – 1981 יחולו על ביטול עסקאות למעט עסקאות מיוחדות כגון: הזמנות אישיות ומיוחדות של מוצרים בהתאמה אישית. (ראו סעיף 7.2.1).
8. קניין רוחני
8.1 זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב”אתר” ובשירותיה הינם של “החברה” בלבד או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם. החברה הינה הבעלים ו/או בעלת זכויות השימוש ו/או ההפצה של השמות ושל הסימנים המסחריים של האתר ובתוכנה, בפטנטים ובתכנים שיווקים של האתר ובתוכנה, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובתוכנה ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בהם.
8.2 הרי שכל מידע, תצוגה וכיו”ב המופיעים באתר ובתוכנה, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני לוגו, משחקים שיווקים ומבצעים ייחודיים וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של “האתר”. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים בהם.
8.3 אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא במתן היתר מראש ובכתב מאת החברה.
9. דין ושיפוט
9.1 .מקום השיפוט הבלעדי לכל טוענה הינו בבתי המשפט באשדוד בלבד.
10. אחריות
10.1 האחריות על מוצרי האתר הינה על פגמי צבע ודהייה בלבד ותהייה למשך 12 חודשים, כל עוד אינו ניזוק משימוש בלתי סביר כגון: ניסיון קילוף, נזקי מפתחות, שריטות שנוצרו, קרני השמש במידה ולא נרכש הגנת UV וחומרים למיניהם.
10.2 האחריות לא תחול במקרה של נזק הנובע מזדון או רשלנות מצד הלקוח או גורם שלישי, כגון: שריטות שנוצרו, ניסיון פריצה, תיקון כלשהו.